ALGEMENE VOORWAARDEN

AANNEMING


 1. De planning van de levering en de uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het
  desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle
  tot de aannemingsopdracht dienstige stukken.
  Bij niet-betaling van een voorschot of tussentijdse factuur, is de aannemer gerechtigd de
  uitvoering van de werken op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot
  vergoeding van eender welke schade (bv. omwille van vertraging).
  Indien er een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op
  de laatste betalingsschijf die hij aan de aannemer moet voldoen.

 1. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waaraan administratieve
  vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de
  administratieve vergunningen. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van
  de klant.

 1. De klant moet er zorg voor dragen dat vóór de aanvang van de werken de werf vlot
  bereikbaar en vrij is. Hij moet er tevens voor zorgen dat de sleutel op voorhand
  afgegeven wordt indien de werf gesloten zou zijn.

 1. Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige
  betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor de schade aan en
  de vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor de schade aan en de
  vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit
  alles een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel.
  De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en
  voor de beveiliging daarvan.

 1. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie moeten geschieden binnen de
  acht dagen na de levering, de uitvoering en/of de facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk
  voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na de voornoemde periode. Het contract
  kan op die basis niet meer ontbonden worden.
  Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikant/
  leverancier. De garanties van de aannemer dragen op dat punt niet verder dan die van
  de fabrikant/leverancier in kwestie.
  In geval er zich gebreken voordoen aan de werken en deze tijdig gemeld worden, heeft
  de aannemer de keuze de gebreken te herstellen zodat de werken finaal conform de
  overeenkomst afgewerkt worden, ofwel hiervoor een schadevergoeding te betalen.
  Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van
  artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, moeten door de klant gemeld worden binnen
  de maand na de ontdekking ervan en uiterlijk binnen het jaar 1
  na de uitvoering van de werken ingeroepen worden.

Indien dergelijke verborgen gebreken worden vastgesteld, garandeert de aannemer het
gratis ter beschikking stellen van materiaal of toestellen om het gebrek te verhelpen, of
tot de betaling van een vergoeding die overeenkomt met de waarde van de gebrekkige
materialen. Werkuren en verplaatsingskosten vallen echter niet onder die garantie en
kunnen dus alsnog aangerekend worden.
Enige aansprakelijkheid van de aannemer voor eventuele gevolgschade wordt bij deze
expliciet uitgesloten.

 1. De ingebruikneming van het gebouw en/of de uitgevoerde werken wordt onherroepelijk
  beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en/of werken en de aanvaarding
  ervan in haar totaliteit.
  In de gevallen dat de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het
  Burgerlijk Wetboek spelen, geldt de voorlopige oplevering als startdatum voor de
  waarborgtermijn voorzien in voormeld wetsartikel.

 1. Indien de klant artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek zou inroepen, wordt de post van
  al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10% van de
  afgezegde werken.
  De werken die reeds uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden
  met het oog op de uit te voeren werken, moeten uiteraard integraal vergoed worden.

 1. Voor zover de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht
  (WER) en voor zover de overeenkomst buiten de onderneming van de aannemer gesloten
  werd.
  De aannemer informeert de klant dat hij in bepaalde gevallen, zoals voorzien in de
  artikelen VI.64 e.v. van het WER een herroepingsrecht heeft. Deze herroepingstermijn
  verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst gesloten werd.
  De klant kan dit herroepingsrecht evenwel niet uitoefenen in de volgende in artikel VI.73
  van het WER voorziene gevallen:
 • de levering en plaatsing van volgens specificaties van de consument vervaardigde
  goederen en of van goederen of materialen die specifiek voor die klant bedoeld en
  besteld zijn;
 • de levering van goederen en materialen die na levering en plaatsing onherroepelijk
  vermengd zijn met andere zaken, waarbij inbegrepen wordt geacht: door hun plaatsing
  of montage onroerend zijn geworden;
 • overeenkomsten waarbij de klant de aannemer specifiek verzocht heeft hem te
  bezoeken om dringende herstellingen of een onderhoud te verrichten;
 • overeenkomsten met betrekking tot de constructie van nieuwe gebouwen en de
  ingrijpende verbouwing van bestaande gebouwen.
  De klant erkent ook uitdrukkelijk dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de aannemer
  de overeenkomst, waarvan de uitvoering van de werken met voorafgaande instemming
  van de consument is gestart vóór het einde van de herroepingstermijn, volledig uitgevoerd
  heeft.In de gevallen waarin het herroepingsrecht wel speelt en de klant zich daarop wil
  beroepen, meldt de klant dit het best per aangetekend schrijven. De aannemer stelt
  hiervoor het volgende modelformulier ter beschikking.
  MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
  Voorafgaande opmerking:
  Beste klant, dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt
  herroepen!
  “Aan [hier dient u uw naam, adres en, indien van toepassing, uw fax en e-mailadres in te
  vullen]:
  Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst/de opdracht tot het uitvoeren van de volgende werken () ……………… herroep/herroepen () Besteld op ()/Ontvangen op () Naam/Namen consument(en) Adres consument(en) Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) Datum () Doorhalen wat niet van toepassing is.”

 1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel of op het maatschappelijke adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt er van rechtswege
  en zonder ingebrekestelling een interest van 10% per jaar tot de datum van de effectieve
  betaling.
  Bij gebrek aan een tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder
  ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag, met
  een minimum van € 40.
  Het bewijs van de verzending van de factuur wordt ten genoege van recht bewezen door
  het uitgaande factuurboek en/of de opname in de btw-aangifte.

 1. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden geregeld is, is het Belgische recht van
  toepassing.

1
Afhankelijk van de werken die u doorgaans uitvoert, kan die termijn ingekort of verlengd worden (tot bv. zes
maanden of twee jaar).

Uw partner in centrale verwarming, sanitair en loodgieterij in Niel en Rupelstreek!

© 2023 CV Peleriau Tom – Hosted by Beck-up